Visie

De kerntaak van S&Z is lesbegeleiding als antwoord op leerachterstand door ziekte. Vanuit de vaststelling dat niet alle zieke leerlingen voldoende gebaat zijn bij de overheidsinitiatieven, organiseert vzw S&Z, West-Vlaanderen gratis les- en studiebegeleiding bij de zieke leerling thuis of daar waar de leerling verblijft.

Ervaren, onbezoldigde, vrijwillige lesgevers zetten hun kennis en kunde, empathie en flexibiliteit, enthousiasme en onderwijservaring in. Een zeer zinvolle en kwaliteitsvolle invulling van de eigen vrije tijd.

De persoonlijke begeleiding en het uitgaan van het draagvlak van de individuele leerling zijn van primordiaal belang in de aanpak. Nauwe samenwerkingsafspraken met de thuisschool (via TOAH) zijn essentieel. Soms is ook SIO-BEDNET een partner in de begeleiding.

Omdat S&Z autonoom is, heeft de organisatie niet te kampen met administratieve traagheid. De start van de lesbegeleiding laat niet lang op zich wachten.

Niet alleen het (sociaal) welbevinden en het toekomstperspectief van de zieke leerling worden beschermd en bevorderd. Door studiecontinuïteit aan te bieden, draagt S&Z ook bij tot een sterke maatschappij van de toekomst. Elke zieke die moet afhaken, lijdt ernstige persoonlijke schade. Tegelijk verliest de gemeenschap toekomstige kennis en kunde.

Om dit alles waar te maken zijn de bestuurders permanent op zoek. Ze stellen zicheen drievoudig doel, nl. er steeds kunnen voor zorgen dat ...

... zieke leerlingen op het spoor komen van S&Z. Dat gebeurt via presentaties in scholen, CLB’s, psychiatrische instituten, overkoepelende vergaderingen van schooldirecties, enz. Dus zonder dure marketing.

... de groep vrijwilligers groeit. Door te netwerken leert S&Z nieuwe vrijwilligers kennen. Binnen de bestaande vrijwilligersgroep wordt het aanbod aan vakbekwaamheden, competenties en beschikbaarheid verfijnd. Ook de geografische spreiding binnen de provincie wordt bevorderd.

... de financiële toestand gezond is zodat elke vrijwilliger mag rekenen op goede verzekeringen en de vergoeding van alle verplaatsingen.

Een kleine subsidie van het Departement Welzijn, sponsoring door bedrijven en service clubs en giften van milde schenkers (fiscaal attest) doen de rekening kloppen. Zo draagt de maatschappij bij tot de missie van de organisatie en is de cirkel in die zin gesloten.

S&Z staat voor onderwijs & welzijn

S&Z handelt nu & kijkt naar de toekomst

S&Z denkt maatschappelijk doorheen de individuele zieke leerling

S&Z is efficiënt & boeiend

S&Z staat voor engagement t.o.v. kinderen in nood